Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia xây dựng bộ công cụ cho dự án "Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC"

Dự án Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu – FGMC” (VM063)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ

Nghiên cứu về đất lâm nghiệp, cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có để đưa ra góp ý cho chính sách VPA/FLEGT và chính sách đảm bảo an toàn của REDD+

(Study on forest land, existing benefit-sharing mechanism to provide comments on the VPA/FLEGT’s policy and REDD+ safeguard policy)

  1. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 2009, Việt Nam trở thành một trong chín quốc gia đầu tiên được lựa chọn thí điểm Chương trình REDD+ của Liên hợp quốc (UNREDD) và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được phê duyệt cho Đề xuất Sẵn sàng thực hiện REDD+ (R-PIN) thuộc Quỹ đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới. REDD+ là một khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, ngoài việc giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu hay những lợi ích về các bon, REDD+ còn mang lại những lợi ích khác, tuy nhiên REDD+ cũng tiềm ẩn những rủi ro về môi trường và xã hội, đây cũng là lý do các bên tham gia UNFCCC đã đồng ý với bộ bảy nguyên tắc đảm bảo an toàn trong REDD+ tại COP 16 tổ chức tại Cancun, năm 2010, và gọi tắt là “các nguyên tắc đảm bảo an toàn Cancun”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT đã được Chính Phủ thông qua tại Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại các lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường, xã hội cho Việt Nam và hỗ trợ nước ta cải thiện quản trị rừng và thực hiện quản lý rừng bền vững. Trong tiến trình thực hiện VPA, để khai thác gỗ hợp pháp cần tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng đất rừng, quyền sử dụng đất rừng. Tuy nhiên, hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp nước ta hiện nay đang có nhiều bất cập trong vấn đề quản lý và sử dụng. Các cơ chế chia sẻ các lợi ích từ rừng hiện nay chưa rõ ràng, các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện chưa đầy đủ, có xung đột về quyền và lợi ích giữa các bên tham gia quản lý, sử dụng rừng ở nhiều nơi, quyền lợi của cộng đồng chưa được đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình thực hiện VPA-FLEGT.

Vậy nên, việc hiểu rõ thực trạng và có phương án giải quyết các vấn đề trên sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, phù hợp với chính sách bảo đảm an toàn của REDD+, đặc biệt là quyền của cộng đồng và sự tham gia đầy đủ của các bên trong các quá trình ra quyết định. Vì vậy, việc đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có để có những đánh giá, góp ý trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT, chính sách đảm bảo REDD+ là thực sự cần thiết.

Dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021. Dự án có 2 mục tiêu: i) Các tổ chức xã hội và NGO-FLEGT cùng với các Hiệp hội chế biến gỗ (HHCBG) có đủ năng lực để giám sát tác động của việc thực hiện VPA/FLEGT đến SMEs trong CNCB gỗ thông qua các chỉ số do họ lựa chọn và ii) Cơ chế đa bên giám sát quản trị rừng được thiết lập kết nối các quá trình giám sát rừng khác nhau (FLEGT, REDD+, NAP...) do các đối tác khác nhau (Tổ chức xã hội, hiệp hội chế biến gỗ, hội chủ rừng, các viện nghiên cứu, các tổ chức NGO quốc tế...) thực hiện.

Theo kế hoạch đã được xây dựng, dự án sẽ tiến hành hoạt động “Nghiên cứu về đất lâm nghiệp, cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có để đưa ra nhận xét về chính sách VPA/FLEGT và chính sách đảm bảo an toàn của REDD+” với các thông tin như sau:

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

2.1. Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng và hoàn thành được một báo cáo hoàn chỉnh, đánh giá được hiện trạng đất lâm nghiệp và các cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng hiện có để đề xuất các khuyến nghị, giải pháp trong quá trình thực hiện chính sách VPA/FLEGT và chính sách đảm bảo an toàn của REDD+.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá, phân tích hiện trạng đất lâm nghiệp, quyền sử dụng đất rừng; Phân tích chính sách, quy định, phương thức áp dụng của các cơ chế chia sẽ lợi ích đã và đang áp dụng tại các địa phương làm cơ sở cho việc đánh giá tác động

- Phân tích các trở ngại và tồn tại trong hiện trạng quản lý sử dụng đất rừng, các tồn tại trong các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện đang áp dụng nhằm đề xuất được các khuyến nghị và giải pháp trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT và nguyên tắc đảm bảo an toàn của REDD+.

2.2. Kết quả mong đợi:

- Một bộ tiêu chí đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất rừng và cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có

- Một báo cáo hoàn chỉnh đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng đất rừng, các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có được phân tích đánh giá đầy đủ về các thành quả cũng như tổn tại, hạn chế, và đề xuất được các khuyến nghị, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nói chung và gắn với việc thực hiện chính sách VPA/FLEGT, các nguyên tắc đảm bảo an toàn của REDD+

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN

Thời gian thực hiện nghiên cứu trong tháng 5, 6 và tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau:

TT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng đề cương nghiên cứu, đề xuất kỹ thuật để triển khai hoạt động (bao gồm mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phạm vi nội dung, vấn đề nghiên cứu chính)

Tháng 5

 

2

Nghiên cứu, phát triển khung đánh giá, dự thảo hệ thống các tiêu chí đánh giá và nguồn thu thập thông tin; tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện

Tháng 5

3

Thiết kế bộ công cụ thu thập thông tin và lập kế hoạch thu thập thông tin tại hiện trường, tham vấn các bên liên quan, hoàn thiện theo góp ý

Tháng 5

 

4

Thử nghiệm bộ công cụ và tổ chức tập huấn sử dụng bộ công cụ cho nhóm cán bộ điều tra thu thập thông tin

Tháng 5

5

Tiến hành thu thập thông tin tại hiện trường, tham vấn ý kiến chuyên gia

Tháng 5, 6

6

Xử lý thông tin và phân tích số liệu thu thập

Tháng 6,7

7

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu

Tháng 6,7

8

Chia sẻ báo cáo, cơ sở dữ liệu với JIC, nhóm VPA CORE GROUP, các bên liên quan khác

Tháng 7

9

Viết bản tin chính sách về nghiên cứu đất rừng và các cơ chế chia sẽ lội ích

Tháng 7

 4. TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ

Chuyên gia xây dựng bộ công cụ sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn, chủ trì thực hiện hoạt động cụ thể như sau:

  • Nghiên cứu, phát triển bộ công cụ thu thập thông tin và lập kế hoạch thu thập thông tin tại hiện trường
  • Tham gia nghiên cứu thực địa cùng nhóm nghiên cứu của SRD
  • Hỗ trợ tổng hợp và phân tích thông tin

 5. SỐ NGÀY CÔNG CỦA CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ

Chuyên gia thực hiện công việc từ ngày 06 tháng 05 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 05 năm 2020, với tổng số ngày công tính phí là 10 ngày, cụ thể:

TT

Công việc

Số ngày công

1

Nghiên cứu, phát triển bộ công cụ thu thập thông tin và lập kế hoạch thu thập thông tin tại hiện trường

3

2

Tham gia nghiên cứu thực địa cùng nhóm nghiên cứu của SRD

6

3

Hỗ trợ tổng hợp và phân tích thông tin

1

 

Tổng số

10 ngày

Tổng kinh phí trả cho chuyên gia lâm nghiệp cao cấp là: 10 ngày x 1.000.000 VNĐ/ngày = 10.000.000 VNĐ. Mức phí trên chưa bao gồm thuế TNCN và không bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở trong các cuộc họp, thực địa thu thập thông tin theo kế hoạch triển khai.

6. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM CỦA CHUYÊN GIA LÂM NGHIỆP CAO CẤP

  • Có trình độ học vấn về lâm nghiệp, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên từ thạc sỹ trở lên;
  • Có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực lâm nghiệp và biến đổi khí hậu;
  • Có kinh nghiệm tham gia, thực hiện các hoạt động xây dựng các dự án liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp và biến đổi khí hậu, đặc biệt là các dự án về đồng quản lý rừng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu;
  • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan tổ chức trong lĩnh vực lâm nghiệp, BĐKH.
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt