Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia hỗ trợ đánh giá

Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Tuyển chuyên gia hỗ trợ thực hiện đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến thương mại gỗ bền vững tại Việt Nam

 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã thông qua Quyết định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sau khi Hiệp định này được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020. Đây là bước pháp lý cuối cùng theo thủ tục phê chuẩn nội bộ của EU để Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định, Hiệp định đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Đây sẽ là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt khi các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và các sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, việc mở của thị trường tự do sẽ kéo theo nguy cơ cao các hành vi khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp khi Việt Nam là quốc gia nhập khẩu gỗ, chế biến và là nước trung chuyển hàng hoá sang các nước khác. Sự phát triển của thương mại gỗ song phương đòi hỏi phải có sự giám sát độc lập trong khuôn khổ chương Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) của EVFTA. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (CSOs).

            Để củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSOs trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến thương mại gỗ bền vững, các thành viên có năng lực và quan tâm đến cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA của mạng lưới VNGO-FLEGT và một số CSOs có liên quan sẽ được lựa chọn để thành lập nên mạng lưới VNGO-EVFTA. Các thành viên của mạng lưới này sẽ được nâng cao năng lực, đảm bảo đủ kiến ​​thức để giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA cũng như đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững.

            Để lựa chọn được các thành viên phù hợp cho mục tiêu và yêu cầu của mạng lưới VNGO-EVFTA, hoạt động Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững là việc làm cần thiết cần được triển khai sớm. SRD cần tuyển một chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Đánh giá năng lực của các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSO có liên quan trên cơ sở đó đề xuất phương án thiết lập mạng lưới VNGO-EVFTA, và kế hoạch nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-EVFTA nhằm đóng góp hiệu quả cho việc giám sát thực thi EVFTA và đối thoại chính sách liên quan đến thương mại gỗ bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá cơ cấu tổ chức, năng lực của các thành viên thuộc Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSOs có liên quan và mức độ hiểu biết về VPA và EVFTA của họ;

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn các thành viên tham gia Mạng lưới VNGO-EVFTA;

- Đánh giá mức độ hiểu biết về giám sát VPA và EVFTA

- Đánh giá nhu cầu đào tạo về VPA và EVFTA

- Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát EVFTA và đối thoại chính sách liên quan đến thương mại bền vững giữa Việt Nam và EU.

2.2 Kết quả mong đợi

- Báo cáo Đánh giá năng lực của các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan (Cơ cấu tổ chức, năng lực,nhu cầu nâng cao năng lực, sự sẵn sàng tham gia VNGO-EVFTA

- Đề xuất tiêu chí lựa chọn các tổ chức tham gia VNGO-EVFTA

- Danh sách đề xuất các tổ chức có tiềm năng tham gia VNGO-EVFTA

- Kế hoạch và giải pháp phát nâng cao năng lực cho các thành viên VNGO-EVFTA

- Một bài học được rút ra sau khi tiến hành đánh giá năng lực

 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực từ tháng 10/9/2020 đến 30/11/2020, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng đề xuất kỹ thuật để triển khai hoạt động (mục tiêu hoạt động, đối tượng và nội dung đánh giá)

Tháng 9

2

Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp liên quan đến mạng lưới VNGO-FLEGT (desk review), năng lực của các thành viên trong mạng lưới và các tổ chức xã hội có liên quan cũng như thảo luận về phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận.

Tháng 9

3

Nghiên cứu, phát triển bộ công cụ đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan (đề cương, bảng hỏi…)

Tháng 9

4

Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các thành viên có năng lực trong mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan

Tháng 9

5

Đánh giá tổng hợp và phân tích dữ liệu, đề xuất tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia mạng lưới NGO-EVFTA

Tháng 9

6

Xây dựng báo cáo đánh giá năng lực của các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan.

Tháng 10

7

Dự thảo đề xuất các tổ chức tham gia mạng lưới VNGO-EVFTA

Tháng 10

8

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực (Kế hoạch tổ chức tập huấn) cho các thành viên mạng lưới VNGO-EVFTA)

Tháng 10

9

Tổ chức cuộc họp gặp mặt, thảo luận trao đổi về kế hoạch hoạt động, nâng cao năng lực mạng lưới VNGO-EVFTA

Tháng 11

10

Chia sẻ báo cáo, cơ sở dữ liệu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Uỷ ban Châu Âu mạng lưới VNGO-FLEGT và các bên liên quan khác

Tháng 11,12/2020

 

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

Chuyên gia hỗ trợ thực hiện đánh giá sẽ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn và thực hiện khảo sát. Cụ thể:

- Hỗ trợ nghiên cứu các mục tiêu và xây dựng Đề cương đánh giá, phát triển công cụ khảo sát và phương pháp đánh giá, bảng câu hỏi và kế hoạch làm việc chi tiết;

- Thực hiện gửi phiếu khảo sát online đến các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến thương mại gỗ bền vững tại Việt Nam;

- Hỗ trợ tổng hợp, xử lý thông tin, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn và thách thức (SWOT) và đề xuất giải pháp;

- Hỗ trợ viết báo cáo khảo sát kèm danh sách một số thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và một số tổ chức xã hội có liên quan khác có đủ năng lực, có quan tâm tới cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA.

 

5. SỐ NGÀY CÔNG CỦA CHUYÊN GIA

Chuyên gia sẽ thực hiện các công việc từ ngày 10/9/2020 đến ngày 30/11/2020, với số ngày công cụ thể như sau:

STT

Công việc

Số ngày công

1

Hỗ trợ nghiên cứu các mục tiêu và xây dựng Đề cương đánh giá, phát triển công cụ khảo sát và phương pháp đánh giá, bảng câu hỏi và kế hoạch làm việc chi tiết;

02

2

Thực hiện gửi phiếu khảo sát online đến các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến thương mại gỗ bền vững tại Việt Nam;

01

3

Hỗ trợ tổng hợp, xử lý thông tin, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn và thách thức (SWOT) và đề xuất giải pháp;

03

4

Hỗ trợ viết báo cáo khảo sát kèm danh sách một số thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và một số tổ chức xã hội có liên quan khác có đủ năng lực, có quan tâm tới cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA.

04

 

Tổng số

10 ngày

 

Tổng số ngày công cho vị trí chuyên gia hỗ trợ thực hiện đánh giá là 10 ngày, với mức tối đa 2.500.000VNĐ/ngày. Mức phí trên chưa bao gồm thuế TNCN và không bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở trong các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, thực địa thu thập thông tin theo kế hoạch triển khai.

 

7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

- Chuyên môn và kinh nghiệm: trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự;

- Kỹ năng và phương pháp: có kỹ năng làm việc với các bên liên quan khác nhau;

- Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ và am hiểu hai Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA

 

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt