Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia rà soát báo cáo

Dự án Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu – FGMC” (VM063)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CHUYÊN GIA RÀ SOÁT HAI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG VÀ CÁC CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG BỐI CẢNH VPA VÀ REDD+” VÀ “VPA VÀ TÍNH MINH BẠCH TRONG LÂM NGHIỆP

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 2009, Việt Nam trở thành một trong chín quốc gia đầu tiên được lựa chọn thí điểm Chương trình REDD+ của Liên hợp quốc (UNREDD) và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được phê duyệt cho Đề xuất Sẵn sàng thực hiện REDD+ (R-PIN) thuộc Quỹ đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới. REDD+ là một khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời gian 10 năm gần đây, ngoài việc giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu hay những lợi ích về các bon, REDD+ còn mang lại những lợi ích khác, tuy nhiên REDD+ cũng tiềm ẩn những rủi ro về môi trường và xã hội, đây cũng là lý do các bên tham gia Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC)   đã đồng ý với bộ bảy nguyên tắc đảm bảo an toàn trong REDD+ tại COP 16 tổ chức tại Cancun, năm 2010, và gọi tắt là “các nguyên tắc đảm bảo an toàn Cancun”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT đã được Chính Phủ thông qua tại Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại các lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường, xã hội cho Việt Nam và hỗ trợ chúng ta cải thiện quản trị rừng và thực hiện quản lý rừng bền vững. Trong tiến trình thực hiện VPA, để khai thác gỗ hợp pháp cần tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng đất rừng, quyền sử dụng đất rừng. Tuy nhiên, hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp nước ta hiện nay đang có nhiều bất cập trong vấn đề quản lý và sử dụng. Các cơ chế chia sẻ các lợi ích từ rừng hiện nay chưa rõ ràng, các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện chưa đầy đủ, có xung đột về quyền và lợi ích giữa các bên tham gia quản lý, sử dụng rừng ở nhiều nơi, quyền lợi của cộng đồng chưa được đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình thực hiện VPA-FLEGT (Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Tổng cục Lâm nghiệp – Cục Kiểm Lâm)

Vậy nên, việc hiểu rõ thực trạng và có thể đề ra 1 số khuyến nghị nhằm giải quyết các vấn đề trên sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện Hiệp định Luật Lâm nghiệp cũng như VPA/FLEGT, phù hợp với chính sách bảo đảm an toàn của REDD+, đặc biệt là quyền của cộng đồng và sự tham gia đầy đủ của các bên trong các quá trình ra quyết định. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm góp phần đánh giá hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện nay để có những đánh giá, góp ý trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT, chính sách đảm bảo REDD+ là ưu tiên của SRD và VNGO-FLEGT.

Dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021. Dự án có 2 mục tiêu: i) Các tổ chức xã hội và VNGO-FLEGT cùng với các Hiệp hội chế biến gỗ (HHCBG) có đủ năng lực để giám sát tác động của việc thực hiện VPA/FLEGT đến SMEs trong CNCB gỗ thông qua các chỉ số do họ lựa chọn và ii) Cơ chế đa bên giám sát quản trị rừng được thiết lập kết nối các quá trình giám sát rừng khác nhau (FLEGT, REDD+, NAP...) do các đối tác khác nhau (Tổ chức xã hội, hiệp hội chế biến gỗ, hội chủ rừng, các viện nghiên cứu, các tổ chức NGO quốc tế...) thực hiện.

Theo kế hoạch đã được xây dựng, trong năm 2020, SRD sẽ tiến hành hai hoạt động nghiên cứu về “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích trong bối cảnh VPA và REDD+” và “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp”. Dự án cần tuyển một chuyên gia hoàn thiện hai báo cáo nghiên cứu với các thông tin cụ thể như sau:

2. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

- Rà soát nội dung và kết quả của hai báo cáo

- Đưa ra các ý kiến góp ý cuối cùng để hoàn thiện cho hai báo cáo (nếu có)

- Rà soát các khái niệm, thuật ngữ và lỗi chính tả của hai báo cáo

3. TRÁCH NHIỆM CỦA SRD

- Gửi báo cáo cho chuyên gia

- Trao đổi về kết quả hai nghiên cứu

- Hỗ trợ thù lao cho chuyên gia sau khi hoàn thành công việc

4. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM

- Có trình độ về chuyên môn liên quan từ đại học trở lên;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững.

- Có kinh nghiệm trong việc viết báo cáo nghiên cứu lĩnh vực có liên quan

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt