BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC

Dự án Nâng cao vị thế Người khuyết tật (VM064)

 

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Chuẩn bị, thúc đẩy điều hành và báo cáo

Vị trí:                          

Chuyên gia tư vấn

Thời gian làm việc:

Tháng 3/2021

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án (tỉnh Quảng Trị)

Đối tượng:

Người dân trên địa bàn dự án (ưu tiên là thành viên CLB NKT và cha mẹ trẻ khuyết tật)

 

2. Bối cảnh

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã phối hợp với các đối tác địa phương xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

Trong kế hoạch hoạt động của dự án năm 2020-2021 có một số hoạt động cần sự tư vấn và hỗ trợ của chuyên gia. Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia tư vấn kỹ thuật với các nội dung như sau:

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động dự án gồm: Tập huấn kĩ năng mềm (quản lý CLB/ kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, viết bài quảng bá sản phẩm nông nghiệp, xử lý hình ảnh, quay clip sản phẩm) (mã 1.3); Hỗ trợ tổ chức lớp dạy trẻ khuyết tật tại cộng đồng (mã 1.7); và Hỗ trợ thành lập và vận hành các nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản VSLA (mã 1.8).

 

3. Mục đích:

Hoạt động 1.3:

-          Thành viên các nhóm sinh kế và CLB đang có hoạt động bán hàng trên facebook hiểu và áp dụng và thực tế nhằm tăng số lượng hàng bán và thu nhập.

Hoạt động 1.7:

-          Thảo luận kế hoạch tổ chức và kế hoạch tiếp theo của nhóm dạy TKT xã Phong Bình cụm II

Hoạt động 1.8:

-          Hướng dẫn thành viên nòng cốt các nhóm VSLA phương pháp thu thập thông tin và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên.

4.Kết quả mong đợi

Hoạt động 1.3:

-          100% người tham gia được chia sẻ, tiếp cận, thực hành và áp dụng thực tế viết bài quảng bá bán hàng online

-          60-70% người tham gia cải thiện được việc viết, post bài bán hàng online và thu nhập thêm nhờ bán hàng online;

-          50% thành viên CLB được chia sẻ lại thông tin từ những người tham gia.

Hoạt động 1.7:

-          01 lớp học cho TKT ở cụm II Phong Bình được hình thành và duy trì;

-          Số trẻ KT trên địa bàn được tham gia lớp và 60% trong số đó cải thiện về tinh thần và 30% trong số đó cải thiện chức năng hiểu và học;

-          Cha mẹ trẻ nhận thấy thay đổi ở con và cam kết để trẻ tham gia và hỗ trợ trẻ, lớp.

Hoạt động 1.8:

-          Các nhóm VSLA hiểu phương pháp thu thập thông tin và đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên với mẫu phiếu đã được hướng dẫn.

  1. 5.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia

-          Thảo luận với cán bộ dự án để chuẩn bị chương trình và nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia;

-          Điều hành/tổ chức hoạt động theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra;

-          Viết báo cáo sau hoạt động.

  1. Thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến: trong tháng 03/2021

-        Tập huấn kĩ năng mềm (quản lý CLB/ kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, viết bài quảng bá sản phẩm nông nghiệp, xử lý hình ảnh, quay clip sản phẩm) (mã 1.3): 06 ngày bao gồm cả chuẩn bị, tổ chức và viết báo cáo;

-          Hỗ trợ tổ chức lớp dạy trẻ khuyết tật tại cộng đồng (mã 1.7): 02 ngày bao gồm cả chuẩn bị, tổ chức và viết báo cáo;

-          Hỗ trợ thành lập và vận hành các nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản VSLA (mã 1.8): 02 ngày bao gồm cả chuẩn bị, tổ chức và viết báo cáo.

  1. Chi phí:

          Tùy vào từng nội dung hoạt động để phân bổ thời gian chuẩn bị, thực hiện tại hiện trường và viết báo cáo (mỗi hoạt động bao gồm từ 2-3 ngày trong đó có 1 ngày cho chuẩn bị, 1 ngày tại thực địa và 1 ngày cho báo cáo). Tuy nhiên có hoạt động chỉ có hai ngày trong đó 1 ngày cho chuẩn bị và báo cáo và 1 ngày tại thực địa.

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ ngày (Hai triệu đồng). Mức thù lao của chuyên gia đã bao gồm thuế TNCN và chi phí ăn ở và đi lại.

  1. 8.Yêu cầu với chuyên gia

 - Có kiến thức về phát triển cộng đồng, phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các cuộc chia sẻ, trao đổi, tập huấn

- Am hiểu về tình hình thực tế vùng dự án

- Có kỹ năng làm việc với cộng đồng và đối tác địa phương và người khuyết tật

- Không có tiền sử về xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em.

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt