MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Cuộc họp lần thứ 10 Nhóm Nòng cốt thực thi đa bên về VPA/FLEGT

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Văn phòng VNPA/FLEGT – Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp lần thứ 10 của nhóm nòng cốt đa bên Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp và thương mại gỗ hợp pháp giữa CHXHCN Việt Nam và liên minh châu Âu (Core group VPA/FLEGT) với sự tham gia của 40 tổ chức thuộc nhóm nòng cốt dưới sự chủ trì của Chủ tịch nhóm nòng cốt đa bên GS.TS. Phạm Văn Điển và đồng chủ tịch bà Vũ Thị Bích Hợp, giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn bên vững (SRD).

z2884032664352_9f5d26b8bd1cdd3fbf1d2cee3a0f7bee.jpg

Tại cuộc họp này văn phòng VPA/FLEGT đã báo cáo tiến độ thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT trong một năm vừa qua, đại diện Cục Kiểm lâm đã trình bày các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) cùng các báo cáo hoạt động của các dự án và các tổ chức phi chính phủ về công tác triển khai thực hiện công tác giám sát thực thi VPA/FLEGT tại Việt Nam cũng như bàn thảo về quy chế hoạt động của nhóm nòng cốt đa bên VPA/FLEGT. Nhóm nòng cốt đa biên cũng đã cho ý kiến về các hoạt động chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho việc triển khai các hoạt động trong giai đoạn tới, đặc biệt chuẩn bị các ý kiến đệ trình lên cuộc họp của JIC và JEM cũng như bầu đồng chủ tịch cho năm 2022.

z2884032651131_f9cc7549bc6774f8d103b0682d6ed433.jpg

 

z2884032641877_a66c9be99791872658a7891087f2f775.jpg

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt