Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia hoàn thiện các hoạt động dự án

Dự án Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu – FGMC” (VM063)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã thông qua Quyết định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sau khi Hiệp định này được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020. Đây là bước pháp lý cuối cùng theo thủ tục phê chuẩn nội bộ của EU để Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định, Hiệp định đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. EVFTA đây sẽ là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản là những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội cho tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, việc mở của thị trường tự do sẽ kéo theo nguy cơ cao các hành vi khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp do Việt Nam là quốc gia nhập khẩu gỗ và chế biến và là nước trung chuyển hàng hoá sang các nước khác. Sự phát triển của thương mại gỗ song phương đòi hỏi phải có sự giám sát độc lập trong khuôn khổ chương Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) của EVFTA. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (CSO).

Tiếp nối sự thành công của Diễn đàn đa bên lần thứ nhất và lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội trong năm 2018 và 2019, SRD phối hợp với các cơ quan có liên quan và mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức Diễn đàn Quản trị rừng lần thứ 3 với chủ đề “Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững”.

Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020, SRD đã hoàn thiện hai báo cáo nghiên cứu “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp” và “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có trong bối cảnh VPA và REDD+”. SRD sẽ tổ chức thảo luận bàN tròn nhằm chia sẻ kết quả hai nghiên cứu này đến các cơ quan chức năng tại địa bàn nghiên cứu.

            Để củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSO trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến thương mại gỗ bền vững, các thành viên có năng lực và quan tâm đến cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA của mạng lưới VNGO-FLEGT và một số CSO có liên quan sẽ được lựa chọn để thành lập nên mạng lưới VNGO-EVFTA. Các thành viên của mạng lưới này sẽ được nâng cao năng lực, đảm bảo đủ kiến ​​thức để giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA cũng như đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững.

            Để lựa chọn được các thành viên phù hợp cho mục tiêu và yêu cầu của mạng lưới VNGO-EVFTA, một hoạt động Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững là việc làm cần thiết cần được triển khai sớm. Dựa trên kết quả đánh giá, Mạng lưới VNGO-EVFTA sẽ được thành lập với sự tham gia của các tổ chức xã hội, Hiệp hội gỗ, Hội chủ rừng, Liên hiệp các hội ở các tỉnh và các doanh nghiệp gỗ có tham gia vào việc giám sát thực thi Hiệp định EVFTA, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững. Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ thực hiện một nghiên cứu “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO". Nghiên cứu sẽ cập nhật những thông tin về các hoạt động liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, việc triển khai thực hiện VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO.

2. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung:

Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các thành viên hai Mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO-EVFTA vào giám sát và thực thi Hiệp định VPA và EVFTA

Mục tiêu cụ thể:

- Hoạt động 1: Tổ chức Diễn đàn đa bên lần thứ ba: “Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững”

+ Cập nhật và chia sẻ thông tin về Giám sát Quản trị rừng và VPA/FLEGT

+ Khởi động dự án "Tổ chức xã hội trong giám sát EVFTA và Thương mại gỗ bền vững"

+ Thành lập mạng lưới VNGO-EVFTA và lên kế hoạch xây dựng năng lực

- Hoạt động 2: Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

+ Đánh giá cơ cấu tổ chức, năng lực của các thành viên thuộc Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSO có liên quan và mức độ hiểu biết về VPA và EVFTA của họ;

+ Xây dựng tiêu chí lựa chọn các thành viên tham gia Mạng lưới VNGO-EVFTA;

+ Đánh giá mức độ hiểu biết về giám sát VPA và EVFTA

+ Đánh giá nhu cầu đào tạo về VPA và EVFTA

+ Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát EVFTA và đối thoại chính sách liên quan đến thương mại bền vững giữa Việt Nam và EU.

- Hoạt động 3: Tổ chức cuộc họp thảo luận, chia sẻ về kết quả Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

+ Thành lập một Mạng lưới với các thành viên là các tổ chức xã hội, Hiệp hội gỗ, Hội chủ rừng, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật ở các tỉnh và các doanh nghiệp gỗ có liên quan đến Hiệp định EVFTA nhằm giám sát và đánh giá hiệu quả việc thực thi Hiệp định VPA và EVFTA.

+ Quy chế và kế hoạch hoạt động 3 tháng, hang năm của Mạng lưới được xây dựng

- Hoạt động 4: Tổ chức Diễn đàn Sông Mekong

- Hoạt động 5: Hoàn thiên báo cáo nghiên cứu “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO"

+ Cập nhật những thông tin về các hoạt động liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp.

+ Cập nhật việc triển khai thực hiện VPA

+ Cập nhật các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO

- Hoạt động 6: Tổ chức thảo luận bàn tròn chia sẻ kết quả hai nghiên cứu “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp” và “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có trong bối cảnh VPA và REDD+”

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ ngày 1/9/2020 đến 31/11/2020, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian

1

Hoạt động 1: Tổ chức Diễn đàn đa bên lần thứ ba: “Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững”

21/10/2020

2

Hoạt động 2: Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

01/09/2020 – 31/10/2020

3

Hoạt động 3: Tổ chức cuộc họp thảo luận, chia sẻ về kết quả Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

21/10/2020 – 30/11/2020

4

Hoạt động 4: Tổ chức Diễn đàn Sông MêKong

28/10/2020

5

Hoạt động 5: Hoàn thiên báo cáo nghiên cứu “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO"

01/11/2020 – 31/12/2020

6

Hoạt động 6: Tổ chức thảo luận bàn tròn chia sẻ kết quả hai nghiên cứu “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp” và “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có trong bối cảnh VPA và REDD+”

23/11/2020

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

- Hoàn thiện đề cương và chương trình của Diễn đàn đa bên lần thứ ba: Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững

-Hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSOs có liên quan đến EVFTA

- Hoàn thiện chuyên đề báo cáo “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSOs”

- Hoàn thiện nội dung và chương trình họp thảo luận về kết quả đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSOs có liên quan EVFTA

- Góp ý cho đề cương và chương trình của Diễn đàn sông Mekong

- Tổ chức thảo luận bàn tròn chia sẻ kết quả hai nghiên cứu “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp” và “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có trong bối cảnh VPA và REDD+”

5. SỐ NGÀY CÔNG CỦA CHUYÊN GIA

Chuyên gia hoàn thiện các hoạt động của dự án thực hiện các công việc từ ngày 01/09/2020 đến ngày 30/11/2020, với số ngày công cụ thể ứng với từng hoạt động như sau:

STT

Công việc

Số ngày công

1

Hoàn thiện đề cương và chương trình của Diễn đàn đa bên lần thứ ba: Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững

01

2

Hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSOs có liên quan đến EVFTA

03

3

Hoàn thiện chuyên đề báo cáo “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSOs”

03

4

Hoàn thiện nội dung và chương trình họp thảo luận về kết quả đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các CSOs có liên quan EVFTA

01

5

Góp ý cho đề cương và chương trình của Diễn đàn sông Mekong

03

6

Tổ chức thảo luận bàn tròn chia sẻ kết quả hai nghiên cứu “VPA và tính minh bạch trong Lâm nghiệp” và “Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có trong bối cảnh VPA và REDD+”

03

 

Tổng số

14 ngày

Tổng số ngày công cho chuyên gia là 14 ngày, với mức 2.392.200VNĐ/ngày.

6. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM

- Có trình độ về chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững.

- Có kinh nghiệm trong việc viết báo cáo nghiên cứu lĩnh vực có liên quan

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt