Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và

 

Thương mại lâm sản (FLEGT)   


 

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) đánh dấu sự khởi đầu của cam kết giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) để cùng nhau giải quyết tình trạng khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp. Điều này được thực hiện thông qua việc thành lập và vận hành Hệ thống Đảm bảo Gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS).

Với vai trò là Chủ tịch Mạng lưới VNGO-FLEGT từ năm 2012 và là đại diện của các Tổ chức xã hội trong Ban chỉ đạo Chương trình UN-REDD tại Việt Nam, SRD đã phối hợp và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội để có thể tham gia tích cực vào đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT và các quy trình thực hiện. Nhiều hoạt động đã được triển khai như tham vấn các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, xây dựng diễn đàn giám sát tác động, góp ý cho các chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp như Luật Lâm nghiệp, Nghị định VNTLAS, Thông tư về truy xuất nguồn gốc lâm sản, Chương trình Quốc gia về REDD+,..

SRD cùng Mạng lưới VNGO-FLEGT đã đảm bảo sự hỗ trợ liên tục cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, các doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ tuân thủ quy định của VNTLAS cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra của Hiệp định này.

 

Dự án "Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu" (VM066)

Dự án "Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu" (VM066) được thực hiện với mục tiêu chung là tạo điều kiện và tăng cường sự đóng góp của các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam vào sự phát triển công bằng và bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mục tiêu cụ thể của dự án là đẩy mạnh vai trò của Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT) và đảm bảo các thành viên hiện nay có năng lực và kiến thức để giám sát quả trình thự thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trong lĩnh vực Quản trị rừng và thương mại gỗ. 

Nhóm mục tiêu và người hưởng lợi chính:

Nhóm mục tiêu chính của dự án là Mạng lưới VNGO-FLEGT được thành lập vào năm 2012 và hiện đang có 61 tổ chức Việt Nam là thành viên. Mạng lưới xây dựng năng lực cho các thành viên về các phương pháp giám sát quản trị rừng, hỗ trợ thương mại gỗ hợp pháp, tham gia vào hoạch định chính sách để tạo điều kiện thực thi mạnh mẽ các cam kết của VPA thông qua các cải cách, sửa đổi luật pháp và phát triển khung giám sát môi trường và xã hội của VPA. Thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT cần hiểu được EVFTA và đặc biệt là Chương TSD cũng như mối liên kết giữa VPA và FTA. Các thành viên cũng cần hỗ trợ để tham gia hiệu quả trong các Cơ chế giám sát TXCH (CSMMs) của FTA và đồng thời giám sát việc thực hiện FTA và VPA, nhằm đảm bảo việc thực hiện hai hiệp định này một cách đồng nhất và bổ sung cho nhau. Những hạn chế của các thành viên hiện nay là thiếu năng lực và thông tin về EVFTA cũng như vai trò của TCXH trong CSMMs, thiếu phương pháp để tổ chức thực hiện giám sát FTA, thiếu liên kết với các TCXH về các vấn đề liên quan đến nội dung của FTA. Dự án này sẽ xây dựng năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT để họ hiểu biết hơn về EVFTA, nâng cao nhận thức về vai trò và chức năng của các Nhóm Tư vấn trong nước (DAG) trong việc thực hiện FTA và hỗ trợ những hoạt động tại cộng đồng. 

Nhóm mục tiêu thứ hai bao gồm các CSMMs EVFTA, cụ thể là DAGs (Việt Nam và EU) và một Diễn đàn chung, tuy nhiên các nhóm này vẫn chưa được thành lập. Các cơ chế này có nhiệm vụ bày tỏ quan điểm, đưa ra các khuyến nghị và lời khuyên cho việc thực hiện Chương TSD cũng như các chương liên quan khác trong FTA. Các nghiên cứu học thuật đã nhấn mạnh một số thiếu sót về hoạt động của các DAGs hiện có và Diễn đàn chung như không đủ nguồn lực, không gặp mặt thường xuyên và các đại diện thường không rõ ràng và do vị trí của họ trong mối tương quan với các cơ chế được thể chế hóa trong Chương TSD cũng chưa cụ thể, tác động của họ còn hạn chế. Dự án này sẽ đảm bảo các TCXH tham gia giám sát quản trị rừng và thương mại gỗ bất hợp pháp được đại diện trong DAG Việt Nam, thúc đẩy sự tiếp nhận những vấn đề và góp ý cách giải quyết chúng từ cả DAGs EU và DAGs Việt Nam, tổ chức và điều phối thường xuyên các cuộc họp giữa các DAG. 

Nhóm mục tiêu thứ ba là các Hiệp hội gỗ, đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp gỗ trong các khu trung chuyển và chế biến chính của Việt Nam. Họ cần hỗ trợ các thành viên để tuân thủ các cam kết của VPA - VPA sẽ được nội luật hóa nhưng vẫn còn hạn chế do thiếu nguồn lực và năng lực. Các TCXH sẽ vận động các Hiệp hỗi gỗ để thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp bằng việc giám sát các thành viên tuân theo cam kết VPA và loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mục tiêu thứ tư là EU và các thành viên Việt Nam trong các cơ quan chính phủ tham gia vào EVFTA như Ủy ban Thương mại và Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững (TSD). Ủy ban Thương mại sẽ được đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và các thành viên của Ủy ban châu Âu (EC) chịu trách nhiệm về thương mại, hoặc các đại biểu phía họ, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện và áp dụng thỏa thuận này. Dựa vào kinh nghiệm của FTAs hiện có, các yêu cầu sau có thể được nêu bật. Những hạn chế của họ chú yếu liên quan đến những khó khăn trong việc xác định liệu có vi phạm các điều khoản của Chương TSD hay các điều khoản này không đủ cụ thể và thiếu năng lực để thực hiện. Dự án sẽ thúc đẩy các cuộc họp trao đổi thường xuyên với các quan chức, lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm chính để chia sẻ các phân tích liên quan và đảm bảo theo dõi, thúc đẩy các khuyến nghị đã được đưa ra.

Nhóm hưởng lợi cuối cùng là các TCXH Việt Nam, họ cam kết đóng góp cho phát triển công bằng và bền vững tại Việt Nam, những tổ chức này cần một môi trường thuận lợi để tham gia vào quá trình phát triển. 

Ngày 17/08/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT thành lập Nhóm Tư vấn trong nước (DAG) theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA. Thành viên Nhóm DAG Việt Nam là các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng của Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Nhóm DAG Việt Nam gồm 3 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường. Thành viên của Nhóm bao gồm (1) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); (2) Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; và (3) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). 

 

1. Land Use Right Certificates for Forest Smallholders: Key finding from IM-VPA Baseline Survey in 04 Provinces 

http://vngo-cc.vn/upload/Land_use_right_.pdf 

https://loggingoff.info/library/land-use-right-certificates-for-forest-smallholders-key-findings-from-im-vpa-baseline-survey-in-4-provinces/

2. Comments to The Draft of Decree On Vietnam Timber Legality Assurance System (VNTLAS)

http://vngo-cc.vn/upload/SRD-Comment_on_Du_thao_VNTLAS-FINAL.pdf

https://loggingoff.info/library/comments-to-the-draft-of-decree-on-vietnam-timber-legality-assuarance-system-vntlas/

3. Research and Sharing Forest Governance in Viet Nam 

http://vngo-cc.vn/upload/tieng_anh_song_ngu_1-11-20191.pdf 

https://loggingoff.info/library/research-and-sharing-forest-governance-in-viet-nam/ 

4. Gender issues in Forestry: Key findings from a VPA Impact Monitoring Baseline Survey in 4 Provinces

http://vngo-cc.vn/upload/GENDER_ISSUES_IN_FORESTRY_DEVELOPMENT-clean-1404_(Final).pd

https://loggingoff.info/library/gender-issues-in-forestry-key-findings-from-a-vpa-impact-monitoring-basline-survey-in-4-provinces/

5. Transparency in Forestry Production: Key Findings From Baseline Survey for Impact Monitoring of VPA FLEGT

http://vngo-cc.vn/upload/TRANSPARANCY_IN_FORESTRY_PRODUCTION-HHs+MSEs.pdf
https://loggingoff.info/library/transparency-in-forestry-production-key-findings-from-baseline-survey-for-impact-monitoring-of-vpa-flegt/ 

6. Report on Vietnam's NDC

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/thu-vi-n-nh-menu/1188-bao-cao-ndc-vi-t-nam-tang-cu-ng-qu-n-tr-r-ng-d-ph-c-h-i-r-ng-thanh-cong

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1187-report-on-vietnam-s-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration
https://loggingoff.info/library/report-on-vietnams-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration/

7. VPA UPDATES 

http://vngo-cc.vn/upload/VPA_UPDATES_-_03_JUNE_2019-_final.pdf
https://loggingoff.info/library/vpa-updates/

8. Guide on collecting information for monitoring and measuring the impact of VPA-FLEGT for Small and Medium Enterprises in the Timber Industry

http://vngo-cc.vn/upload/VPA_FLEGT_IM_SME_Indicators_Framework_Draft-05_-_ENG.pdf
https://loggingoff.info/library/guide-on-collecting-information-for-monitoring-and-measuring-the-impact-of-vpa-flegt-for-small-and-medium-enterprises-in-the-timber-industry/

9. Assessment of the current status of Forest Planting Households, and Small, Micro Timber Processing Enterprises before implementing VPA/FLEGT 

http://vngo-cc.vn/upload/SRD-Bao_cao_Baseline_xuat_ban.pdf
https://loggingoff.info/library/assessment-of-the-current-status-of-forest-planting-households-and-small-micro-timber-processing-enterprises-before-implementing-vpa-flegt/ 

10. Challenges and Opportunities of the EU-Vietnam Voluntary Partnership Agreement for Women and Civil Society 

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/thu-vi-n-nh-menu/1160-nghien-cuu-thach-thuc-va-co-hoi-vpa-phu-nu-cso

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1159-the-study-on-challenges-and-opportunities-of-the-eu-vietnam-voluntary-partnership-agreement-for-women-and-civil-society

https://loggingoff.info/library/gender-report/

11. Developing and Piloting an indicator framework for Monitoring the impact of VPA/FLEGT on Small and Medium-sized Timber Enterprises in Viet Nam key findings and recommendations

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1195-developing-and-piloting-an-indicator-framework-for-monitoring-the-impact-of-vpa-flegt-on-small-and-medium-sized-timber-enterprises-in-vietnam-key-findings-and-recommendations

https://loggingoff.info/library/developing-and-piloting-an-indicator-framework-for-monitoring-the-impact-of-vpa-flegt-on-small-and-medium-sized-timber-enterprises-in-vietnam-key-findings-and-recommendations/

11. Policy Recommendations – Quarter 3, 2020

https://loggingoff.info/library/policy-recommendations-quarter-3-2020/ 

12. Summary Report: Forest Management and the Benefit-Sharing Mechanisms in The context of VPA-FLEGT & REDD+ 

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u 

ENG: http://www.srd.org.vn/images/research-reports/BO%20CO%20TM%20TT%20-%20Land%20right%20ENG.pdf 

https://loggingoff.info/library/summary-report-forest-management-and-the-benefit-sharing-mechanisms-in-the-context-of-vpa-flegt-redd/

13. Summary Report: The Voluntary Partnership Agreement VPA-FLEGT and Transparency in the Forestry Sector

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

ENG: http://www.srd.org.vn/images/research-reports/BO%20CO%20TM%20TT%20-%20Land%20right%20ENG.pdf

https://loggingoff.info/library/summary-report-the-voluntary-partnership-agreement-vpa-flegt-and-transparency-in-the-forestry-sector/

14. Comments on the Degree No.102/2020/NĐ-CP Viet Nam Timber Legality Assurance System (VNTLAS)

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/v-n-d-ng-chinh-sach-menu/1253-cong-van-v-v-g-i-y-ki-n-nh-n-xet-c-a-m-ng-lu-i-vngo-flegt-v-ngh-d-nh-s-102-2020-nd-cp

https://loggingoff.info/library/cong-van-v-v-gui-y-kien-nhan-xet-cua-mang-luoi-vngo-flegt-ve-nghi-dinh-so-102-2020-nd-cp/

ENG:http://www.srd.org.vn/index.php/advocacy-research/1254-comments-on-decree-no-102-2020-nd-p-regulating-vietnam-s-timber-legality-guarantee-system

https://loggingoff.info/library/comments-on-decree-no-102-2020-nd-cp-regulating-vietnams-timber-legality-guarantee-system/

15. Báo cáo: Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích trong bối cảnh VPA-FLEGT & REDD+

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

16. Báo Cáo Hiệp Định Đối Tác Tự Nguyện VPA-VPA-FLEGT Và Tính Minh Bạch Trong Lâm Nghiệp

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

17. Điều chỉnh kế Hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp trong bối cảnh VPA-FLEGT- Các nhân tố tác động

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

18. Hiện trạng về hộ trồng rừng và doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sản xuất gỗ trước khi thực thi VPA-FLEGT

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt