Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Thích ứng với Biến đổi khí hậu và

 

Thiên tai

 


I. Một số dự án đã và đang triển khai

1. Xây dựng năng lực về biến đổi khí hậu cho tổ chức xã hội dân sự

Mục tiêu tổng thể: Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của xã hội dân sự, tập trung vào các tổ chức phi chính phủ và các đối tác của họ, để ứng phó hiệu quả và tích hợp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu vào các chương trình hiện có và tương lai để đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam và người dân.

Hoạt động:

- Tăng cường quyền truy cập của NGO vào thông tin, truyền thông và phối hợp về biến đổi khí hậu

            - Nâng cao kiến thức và kỹ năng về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, tăng khả năng tích hợp biến đổi khí hậu và DRR vào các chương trình và thực hiện các dự án carbon 

2. Tăng cường vai trò của các NGO Việt Nam trong truyền thông biến đổi khí hậu và vận động chính sách

Mục tiêu tổng thể: Nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực của các mạng xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của NGO trong chính sách khí hậu.

Hoạt động:

- Tăng cường VNGO & CC thông qua một cấu trúc chặt chẽ, nội lực mạnh mẽ và truyền thông bên ngoài và cơ chế điều phối

- Tăng cường năng lực cho VNGO & CC trong việc hình thành chính sách và thực hiện vận động chính sách.  

3. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình xây dựng Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP)

Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích và thúc đẩy CSO tham gia vào quá trình phát triển NAP, nhằm cung cấp cho nhóm phát triển NAP thông tin và bài học kinh nghiệm về NAP khả thi và thực tế. Ngoài ra, các CSO cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giám sát và đánh giá NAP.

Hoạt động:

            - Tăng cường năng lực của CSO để vận động chính sách về biến đổi khí hậu

            - Thúc đẩy đối thoại chính sách biến đổi khí hậu giữa các CSO, cộng đồng dễ bị tổn thương và các cơ quan chính phủ

            - Thiết lập diễn đàn chia sẻ thông tin về các lỗ hổng biến đổi khí hậu, rủi ro biến đổi khí hậu của một số khu vực nơi các dự án thích ứng đã được thực hiện thành công bởi các CSO

            - Tài liệu về các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu làm tài liệu tham khảo cho nhóm phát triển NAP và để nhân rộng ở các tỉnh có liên quan.

4. Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)

 Tên Bên cung cấp viện trợ: Bánh Mỳ cho Thế giới (Bread for the world - BftW)

 Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

a) Địa chỉ liên hệ: Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội

b) Số điện thoại / Fax: 0243 943 2206

 Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

a) Địa chỉ liên hệ: Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội

b) Số điện thoại / Fax: 0243 943 2206

 Chủ dự án: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

a) Địa chỉ liên lạc: Số nhà 56, ngách 19/9, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

b) Số điện thoại/Fax:  0243.943.66786

 Thời gian dự kiến thực hiện dự án:

36 tháng (01/04/2021 – 31/03/2024)

 Địa điểm thực hiện dự án:

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển và BQL rừng phòng hộ Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

 Tổng vốn của dự án: 940.000 Euro, tương đương 1.074.703 USD

 Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy quá trình hấp thụ Cacbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả chủ yếu của dự án sẽ đạt được thông qua 3 mục tiêu sau:

­           Kết quả 1: Tăng cường việc tích luỹ Carbon của rừng ngập mặn phòng hộ thông qua các nỗ lực bảo tồn chung của Chính phủ và cộng đồng địa phương, như một phần của cách tiếp cận đồng quản lý.

­           Kết quả 2: Sinh kế của cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương sống ở vùng rừng ngập mặn được nâng cao mà không ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường và khí hậu.

 

­           Kết quả 3: Các phương pháp đồng phát triển vừa bảo tồn vừa phát triển sinh kế trong rừng ngập mặn được nhân rộng, lồng ghép trong các chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh để tăng cường bảo vệ khí hậu trong các hệ sinh thái độc đáo nhưng dễ tổn thương.

Danh sách các dự án Nông nghiệp Bền vững của SRD trong 03 năm qua, click here.

Bản đồ các dự án đang triển khai,
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt