Nghiên cứu  


Danh sách tài liệu : 

Nghiên cứu đánh giá tác động COVID đến người dân khu vực VQG Mũi Cà Mau và BQL RPH Tam Giang
Nghiên cứu điều tra thông tin đầu vào. Hiện trạng rừng và hệ thống quản lý bảo vệ rừng
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và giới của người dân trong vùng dự án Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM069
Nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA: Trường hợp nghiên cứu điểm ở tỉnh Tuyên Quang
Khảo sát sinh kế, xã hội, giới cho dự án VM069
Dự án "Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam"
Dự án VM067 - Cập nhật thông tin biến động rừng cho các tổ/nhóm bảo vệ rừng
Chiến lược truyền thông cho mạng lưới VNGO-EVFTA
Báo cáo “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA"/Updating the review of issues relating to forest governance and measures against illegal timber trade, VPA implementation
Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA
Tài liệu Diễn đàn "Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững"
Nghiên cứu và Báo cáo Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản
Nghiên cứu "Những thách thức và cơ hội của Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (VPA) đối với phụ nữ và các tổ chức xã hội"
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt