Nghiên cứu  


Danh sách tài liệu : 

Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 10/2023 - 3/2024 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau
Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 10/2023 - 03/2024 - SRD
Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 4 - 9/2023 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau
Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 4 - 10/2023 - SRD
Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 10/2022 - 3/2023 - SRD
Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 10/2022 - 3/2023 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau
KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NHỎ BÊN THỨ 3
Tổng quan kết quả năm 1 - Dự án "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069)
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA THÔNG TIN ĐẦU VÀO HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG - DỰ ÁN DỰ ÁN “BẢO VỆ KHÍ HẬU VÀ RỪNG NGẬP MẶN KẾT HỢP VỚI CẢI THIỆN THU NHẬP CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIỚI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG DỰ ÁN BẢO VỆ KHÍ HẬU VÀ RỪNG NGẬP MẶN KẾT HỢP CẢI THIỆN THU NHẬP CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG – VM069
CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - “Dự án: Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương – VM069”
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG COVID ĐẾN NGƯỜI DÂN KHU VỰC VQG MŨI CÀ MAU VÀ BQL RPH TAM GIANG
Hội liên hiệp phụ nữ Cà Mau - Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 04 - 09 năm 2022
SRD - Hoạt động dự án: "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) từ tháng 04 - 09 năm 2022
Bản tin EVFTA-Thăm Các doanh nghiệp và Hiệp Hội
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng chỉ số và dữ liệu ban đầu cho giám sát tác động của hiệp định VPA FLEGT đến dân tộc thiểu số
Tăng cường quản trị rừng trong thực hiện Hiệp định EVFTA và VPA/FLEGT
Những cản trở đối với hộ trồng rừng là đồng bào dân tộc thiểu số để tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ xuất khẩu sang Châu Âu
Giới trong các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ: Các khuyến nghị chính sách trong thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT và EVFTA tại Việt Nam
Chính sách nâng cao năng lực thực thi đáp ứng quy định của Hiệp định EVFTA về môi trường, xã hội và lao động của doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam
Khuyến nghị chính sách đối với gỗ rừng trồng trong nước cho chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường thuộc khối liên minh Châu Âu
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu
BÁO CÁO “Nghiên cứu các vấn đề giới trong các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trong bối cảnh thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT và Hiệp định EVFTA”
Báo cáo Nghiên cứu khả năng đáp ứng quy định của Hiệp định EVFTA về môi trường, xã hội và lao động của doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam
BÁO CÁO Nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đánh giá Cam kết và Thực Thi Chương 13 Hiệp định EVFTA về Thương Mại và Phát Triển Bền Vững, Quản trị rừng
Bản tin VNGO-EVFTA Số 6&7
Bản tin VNGO-EVFTA - Số 5, Quý I, 2022
Tài liệu: Hướng dẫn FCIM
Báo cáo Quán trị rừng
Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề Giới trong các hộ gia đình trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ
Bản tin VNGO-EVFTA - Số 4, Quý IV, 2021
Bản tin chính sách: Gỗ hợp pháp từ rừng trồng tập trung của các hộ gia đình và cá nhân ở nước ta
Bản tin chính sách: Giảm thiểu tác động môi trường trong chế biến gỗ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bản tin chính sách: Người dân tộc thiểu số hưởng dụng rừng, đất rừng nhằm đáp ứng việc thực thi Hiệp định EVFTA về chuỗi sản xuất và cung ứng gỗ tại Việt Nam
Bản tin chính sách: Rừng gỗ lớn ở Việt Nam
Báo cáo Cập nhật thông tin quản trị rừng trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) và VPA/FLEGT
Báo cáo Nghiên cứu về việc người dân tộc thiểu số hưởng dụng rừng, đất rừng nhằm đáp ứng việc thực thi hiệp định EVFTA về chuỗi sản xuất và cung ứng gỗ tại Việt Nam
Báo cáo Nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA ở Việt Nam
Báo cáo Vấn đề môi trường và xã hội của các doanh nghiệp ngành gỗ hướng tới đáp ứng các quy định của Hiệp định EVFTA
Nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA: Trường hợp nghiên cứu điểm ở tỉnh Tuyên Quang
BẢNG KHẢO SÁT SINH KẾ, XÃ HỘI, GIỚI CHO DỰ ÁN VM069
Dự án "Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam"
Dự án VM067 - Cập nhật thông tin biến động rừng cho các tổ/nhóm bảo vệ rừng
Chiến lược truyền thông cho mạng lưới VNGO-EVFTA
Báo cáo “Cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA"/Updating the review of issues relating to forest governance and measures against illegal timber trade, VPA implementation
Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA
Tài liệu Diễn đàn "Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững"
Nghiên cứu và Báo cáo Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản
Nghiên cứu "Những thách thức và cơ hội của Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (VPA) đối với phụ nữ và các tổ chức xã hội"
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt