Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Networking - Centre for Sustainable Rural Development

 

Hoạt động mạng lưới

 


 - SRD đã tham gia và đóng góp cho hội thảo trên web của Đài Tiếng nói miền Nam về Sự tham gia của CSO trong Quy trình Đánh giá NDC;

- SRD đã trình bày trong hội thảo quốc gia về REDD + do Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững và Thực hiện REDD + tổ chức vào tháng 6 năm 2020. Tại hội thảo, SRD chia sẻ các hoạt động và kết quả của VNGO-FLEGT liên quan đến VPA-FLEGT và REDD +; 

- SRD trình bày tại hội thảo “Hướng tới chiến lược phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh bình thường mới - hậu COVID-19 và biến đổi khí hậu toàn cầu” do VUSTA tổ chức vào tháng 7 năm 2020. Tại hội thảo này, SRD đã trình bày các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, cụ thể trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, lâm nghiệp và nông nghiệp bền vững;

- SRD đã đóng góp vào hội thảo đa bên về giám sát và đánh giá Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) do Hiệp hội Chủ rừng Việt Nam và PanNature tổ chức. Hội thảo nhằm thảo luận về các cơ hội cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống giám sát và đánh giá về PCCCR;

- Vào tháng 6 năm 2020, SRD đã chia sẻ Bản tóm tắt chính sách “Xây dựng và thí điểm khung giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với các DNVVN trong ngành gỗ ở Việt Nam” cho Nhóm nòng cốt. Bản tóm tắt chính sách này nêu bật kết quả của cuộc điều tra cơ bản đối với 86 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam; 

- Vào tháng 6 năm 2020, SRD đã chia sẻ hai báo cáo với Nhóm nòng cốt trước Cuộc họp JEM / JIC

(i) NDC Việt Nam: Tăng cường quản trị rừng để đảm bảo phục hồi rừng thành công; và

(ii) Những thách thức và cơ hội của Hiệp định Đối tác Tự nguyện EU-Việt Nam đối với phụ nữ và xã hội dân sự.

- SRD với sự tài trợ của FCPF để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho CSO và cộng đồng địa phương để tham gia hiệu quả vào dự án FCPD” đã tham gia hội thảo bế mạc dự án FCPF hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng thực hiện REDD + 26/06;

- SRD công bố báo cáo đầy đủ “Xây dựng và Thí điểm khuôn khổ giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với các DNVVN trong ngành gỗ ở Việt Nam” cho Core Group. Báo cáo này trình bày kết quả của cuộc điều tra cơ bản về 86 DNVVN của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam;

- Tham gia và đóng góp ý kiến về các tài liệu / nền tảng NAP và NDC Bộ TNMT đã ban hành Tài liệu NAP và NDC kết hợp một số ý kiến của SRD và CSO về lồng ghép giới;

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt