MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Họp Ban Điều hành Mạng lưới VNGO&CC

Ngày 9/10/2015 cuộc họp Ban điều hành Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được tổ chức tại văn phòng Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Tham gia cuộc họp có với sự tham của đại diện các tổ chức trong Ban điều hành gồm: SRD, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng và Phát triển (COHED), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON).

Các thành viên tham gia

Đại diện của của các tổ chức nằm trong ban điều hành tại buổi họp

Cuộc họp đã tập trung thảo luận một số vấn đề quan trọng của Mạng lưới VNGO&CC gồm:

(i) Cập nhật hoạt các hoạt động dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong các hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu” (mã số VM047, tài trợ bởi DFAT) từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2015. Trong đó, mỗi thành viên Ban điều hành chia sẻ những hoạt động tiêu biểu mà từng tổ chức đã tiến hành trong khuôn khổ dự án VM047 trong gần 2 năm qua;

(ii) Kế hoạch hoạt động chung của dự án VM047 đến hết 2015, trong đó nhấn mạnh các hoạt động hợp tác với bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự kiến, hội thảo tổng kết dự án VM047) sẽ được tổ chức vào tháng 12/2015;

(iii) Cập nhật các hoạt động hỗ trợ Mạng lưới ngoài dự án VM047;

(iv) Thảo luận về việc bầu Trưởng ban điều hành Mạng lưới VNGO&CC nhiệm kỳ 2016-2018, trong đó xác định SRD sẽ tiếp tục cương vị Trưởng ban điều hành Mạng lưới đến hết năm 2015, đơn vị kế nhiệm sẽ được bầu chọn tại Hội thảo tổng kết dự án vào tháng 12/2015;

(v)  Thảo luận về duy trì hoạt động của Mạng lưới VNGO&CC sau năm 2015. Ban điều hành sẽ có cuộc họp thảo luận chi tiết về vấn đề này trước khi tiến hành hội thảo kết thúc dự án.

Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) được thành lập năm 2008 với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao năng lực và liên kết các tổ chức xã hội và các bên liên quan. Hiện tại đã có khoảng 130 Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức xã hội trong cả nước tham gia VNGO&CC.

Mạng lưới VNGO&CC nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) (trước đây gọi là AusAID) để thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu” trong năm 2014 và 2015. Dự án nhằm mục tiêu Cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong xây dựng các chính sách về BĐKH.

Theo kế hoạch ban đầu của dự án, một đợt đánh giá cuối kỳ dự án sẽ được tiến hành từ đầu tháng 11/2015 tới giữa tháng 12/2015 do chuyên gia độc lập thực hiện.

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt